15,000 تومان 13,500 تومان

و یک نمایشنامۀ دیگر: صبحانه برای ایکاروس